Powrót

strychy striche

Strychy(Striche)>

Ruiny dworu zlokalizowane są w ramach zespołu folwarcznego, znajdującego się w środ­kowej części miejscowości. Budowla zamykała od strony zachodniej prostokątny dziedzi­niec gospodarczy, uformowany z zabudowań gospodarczych oraz usytuowanej po stronie wschodniej gorzelni. Po północnej stronie dworu znajdują się relikty założenia parkowe­go. Wjazd na teren dziedzińca usytuowany był od strony południowej i północno-wschod­niej. Strychy to miejscowość o genezie późnośredniowiecznej, wymieniona po raz pierwszy w 1425 roku jako własność szlachecka nieokreślonych bliżej Wincentego i Mikołaja. Na­stępnie wieś stała się własnością znanego wielkopolskiego rodu Ostrorogów. W 1444 roku jako właściciele Strychów wymienieni zostali Stanisław i Dobrogost z Ostroroga. Z cza­sem bracia dokonali podziału dóbr. Strychy przypadły wówczas Stanisławowi. Jego sukce­sorem był syn Jan z Ostroroga, kasztelan poznański i starosta generalny wielkopolski, któ­ry przekazał miejscowość w dożywocie swojej drugiej żonie - Dorocie z Wrześni. Wkrót­ce toczyła ona spór sądowy ze swoimi pasierbami. W 1510 roku Stanisław z Ostroroga przekazał Strychy swojemu bratu Wacławowi. Ten zapisał na nich 700 zł. posagu dla swo­jej żony Urszuli z Kutna. W 1532 roku Urszula w zamian za Koźminek przekazała dobra Janowi, Jakubowi i Stanisławowi z Ostroroga. Przed 1591 rokiem właścicielem majątku był Jan z Ostroroga, starosta malborski, podczaszy koronny, kasztelan poznański i następ­nie wojewoda poznański. W 1697 roku sprzedał on dobra międzychodzkie, w tym i Stry­chy, Krzysztofowi von Unruhowi. Nowy właściciel był przedstawicielem niemieckiej, pro­testanckiej szlachty, która z czasem uległa polonizacji i po części rekatolicyzacji. W 1627 roku Baltazar Unrug po śmierci ojca otrzymał Strychy i Muchocin. Kolejnym właścicielem był Adam Abracham, który miał ośmioro dzieci. W 1805 roku ostatni z Unrugów Rudolf Alexander sprzedał Strychy bliżej nieokreślonemu kontrahentowi. W latach 40. XIX wie­ku właścicielem Strychów był Albin Węsierski z Dłuska. Być może to właśnie on lub jego nieznany z nazwiska poprzednik wybudował dwór. Kolejnymi właścicielami byli niejaki Knispel, a następnie A. Liebig. W 1901 roku posiadłość znalazła się w posiadaniu Werne­ra Franza, zmarłego na krótko przed zakończeniem II wojny światowej. Ostatnim właści­cielem majątku ziemskiego był jego syn Rudolf Franz. Do 1795 roku wieś znajdowała się na terytorium Rzeczypospolitej, a następnie w ramach państwa brandenbursko-pruskiego. W 1919 roku znalazła się po stronie niemieckiej, bę­dąc wsią graniczną. W 1945 roku miejscowość została włączona w granice państwa pol­skiego. Po wojnie majątek ziemski uległ nacjonalizacji. Budynek dworu służył jako maga­zyn PGR i następnie został opuszczony. Zabudowania folwarczne stanowiły w latach 70. XX wieku własność tuczarni WPPM w Zielonej Górze, a następnie należały również do Przedsiębiorstwa Przemysłu Rolniczego w Przytocznej. Na początku lat 90. XX wieku były w posiadaniu tuczarni trzody chlewnej w Dobiegniewie. Obecnie relikty zabudowań fol­warku i ruiny dworu znajdują się w rękach prywatnych. Dwór został wzniesiony w stylu klasycystycznym. Według relacji ostatniego właścicie­la majątku ziemskiego, miało to miejsce w 1826 roku. Wcześniej w Strychach znajdo­wał się XVII-wieczny pałac wybudowany przez Unrugów. Budynek dworu został założo­ny na planie prostokątnym na osi północ - południe. Jest to budowla murowana na wy­sokim cokole z kamienia i cegły ceramicznej na zaprawie wapiennej. W obecnym kształcie zachowały się fragmenty ścian obwodowych oraz działowych. Był to obiekt podpiwniczo­ny, prostopadłościenny, parterowy, nakryty dachem dwuspadowym, naczółkowym. Pod­dasze było użytkowe, dwupoziomowe. W zachodniej i wschodniej połaci dachu umiesz­czone były okna powiekowe. Elewacja frontowa została ukształtowana jako ośmioosio­wa z murowanym, kolumnowym portykiem w osi centralnej. Elewacja tylna zakompono­wana została jako ośmioosiowa, niesymetryczna. Elewacje boczne były trzy- i czteroosio­we w parterze oraz trzyosiowe w partii poddasza. Elewacje dekorowane były boniowaniem i uskokowym gzymsem koronującym. W piwnicach znajdują się sklepienia kolebkowe na gurtach. Pomieszczenia parteru nakryte były stropem belkowym. Według relacji ostatnie­go właściciela dwór został przebudowany w 1908 roku. Zapewne chodziło o układ prze­strzenny wnętrza, którego analiza wskazuje na wtórne podziały pomieszczeń. W latach 90. XX wieku układ przestrzenny był dwuipółtraktowy z sienią przelotową. Do dnia dzisiej­szego nie zachowały się jakiekolwiek elementy wystroju i wyposażenia wnętrz, jak również stolarka okienna i drzwiowa. Dwór w Strychach stanowi przykład klasycystycznej architektury rezydencjonalnej na te­renie Marchii Brandenburskiej z reprezentacyjnym, kolumnowym gankiem, stanowiącym odwołanie do rozwiązań wielkopolskich. W okresie powojennym nie prowadzono w obrębie dworu żadnych większych remontów. Taki stan rzeczy spowodował stopniowe niszczenie budynku i w konsekwencji, po upad­ku państwowego przedsiębiorstwa administrującego obiektem, obrócenia go w ruinę w la­tach 90. XX wieku.

Błażej Skaziński Źródło: "Zamki, dwory i pałace województwa lubuskiego"

(Poniższy tekst pochodzi z książki "Obiekty zabytkowe do zagospodarowania na terenie województwa gorzowskiego" z 1981roku)Zespół dworsko-parkowy murowany w XIX wieku w stylu neoklasycznym. Budynek jednokondygnacyjny, podpiwniczony. Kubatura około 2.000 m3 Powierzchnia użytkowa około 360 m2. Obiekt opuszczony, nie zagospodarowany, zaniedbany, wymaga remontu adaptacyjnego. Stolarka, tynki, dach w dość dobrym stanie. Otwory okienne i drzwiowe zabezpieczone deskami. Otoczony parkiem zabytkowym o powierzchni 2,2 ha, usytuowany w centrum wsi. Dogodny dojazd do Przytocznej i Skwierzyny. Właścicielem dworu i parku jest Urzqd Gminy w Przytocznej.

Strychy Striche pałac dwór nowa marchia gorzów Strychy Striche pałac dwór nowa marchia gorzów Strychy Striche pałac dwór nowa marchia gorzów Strychy Striche pałac dwór nowa marchia gorzów Strychy Striche pałac dwór nowa marchia gorzów Strychy Striche pałac dwór nowa marchia gorzów Strychy Striche pałac dwór nowa marchia gorzów Strychy Striche pałac dwór nowa marchia gorzów Strychy Striche pałac dwór nowa marchia gorzów Strychy Striche pałac dwór nowa marchia gorzów Strychy Striche pałac dwór nowa marchia gorzów Strychy Striche pałac dwór nowa marchia gorzów Strychy Striche pałac dwór nowa marchia gorzów Strychy Striche pałac dwór nowa marchia gorzów Strychy Striche pałac dwór nowa marchia gorzów Strychy Striche pałac dwór nowa marchia gorzów Strychy Striche pałac dwór nowa marchia gorzów Strychy Striche pałac dwór nowa marchia gorzów Strychy Striche pałac dwór nowa marchia gorzów Strychy Striche pałac dwór nowa marchia gorzów Strychy Striche pałac dwór nowa marchia gorzów Strychy Striche pałac dwór nowa marchia gorzów Strychy Striche pałac dwór nowa marchia gorzów


Pokaż widok na większej mapie