Powrót

rudna rauden

Rudna(Rauden)

W dostępnych obecnie źródłach brak jest informacji o założeniu majątku, budowie dworu czy założeniu parku. Pośrednio na podstawie szacunkowo określonego wieku drzew i archiwalnych materiałów kartograficznych z 1816 i 1890 roku można określić powstanie zachowanego założenia dworskiego i kompozycji ogrodowej na koniec XVIII wieku. W układzie parku wykorzystano rzeczkę Rudziankę wypływającą w północno-zachodniej części jeziora Rudna , w oparciu o którą założono sztuczny staw w centralnej części. Elementami kompozycji parku były zatem: grupy drzewostanowe i polany-łąki parkowe, ciek wodny i staw, budowle ogrodowe i zespół ścieżek oraz połączony z parkiem cmentarz przy XVIII-wieczym kościele i ogrody uprawne. Prawdopodobnie okres tworzenia parku przestrzennie i i kompozycyjnie trwał do połowy XIX wieku. W parku zlokalizowano także wówczas piwnice-lodownię, w centralnej części parku budynek o nie ustalonej funkcji (rozebrany), a na skraju parku kuźnię dworską. Dwór usytuowano na dziedzińcu w linii zabudowy gospodarczej, frontem zwrócony w kierunku ogrodu i parku (na południe). Wjazd na dziedziniec i do dworu prowadził bramą w ogrodzeniu murowanym z głównej drogi przelotowej. Ze względu na brak przekazów i nieczytelność w terenie trudno ustalić układ komunikacyjny na terenie parku. Park od 40 lat zarasta. Po upaństwowieniu majątku utworzono PGR, który nie przejawiał większego zainteresowania parkiem. Aktualnie park jest w rękach prywatnych (teren wokół kościoła-stanowi własność parafii, teren cmentarza-stanowi własność gminy, natomiast pozostała część parku jest w dyspozycji osób fizycznych). Najstarsi mieszkańcy Rudnej pamiętają jeszcze szpalery pięknych tulipanów, które ciągnęły się od dworu, aż do zadrzewień parkowych. Tereny podworskie, tworzą wraz z cmentarzem przykościelnym, dziedzińcem i parkiem wspólny układ przestrzenny oparty w części południowej o niewielkie jezioro Rudna. Od drogi przelotowej park i dziedziniec są ogrodzone, z pozostałych kierunków park jest otwarty, a jego granice wyznaczają drogi polne. Na dziedziniec i do dworu wjazd prowadzi z szosy. Do parku wchodzi się drogą przecinającą go z dwóch kierunków: od dworu z kierunku północnego i z południa w pobliżu kościoła. Przez park przepływa rzeczka Rudzianka prowadząca wodę od jeziora w kierunku północnym. Niegdyś wody te zasilały staw parkowy. Ponadto kompozycję parku tworzą: łąka parkowa w części środkowej, otwarta na zewnątrz w kierunku północnym (na dziedziniec) i południowym (na jezioro), grupy drzew otaczające łąkę łączące się z przyległymi lasami i zadrzewieniem przy jeziorze oraz ogrody uprawne. Na polanie rosną pojedyncze drzewa oraz podrost głównie olszy i wierzby wzdłuż rowu, na grobli stawowej i grupowo w zagłębieniach terenu. Okazała zwarta grupa dębów znajduje się w części zachodniej parku pomiędzy drogą polną, a niecką stawową. Drzewa mają tu znaczne rozmiary: najgrubsze 450 i 500 cm obwodu. Tutaj znajduje się piwnica-lodownia zbudowana na planie sześciokąta. Na skraju grupy drzew od strony dziedzińca znajduje się dawna kuźnia. Po stronie południowej usytuowano magazyn paliw. W części środkowej parku przy skrzyżowaniu drogi parkowej z rowem istnieją fundamenty budynku i zbiornik betonowy prawdopodobnie dawniej związane z parkiem i stawem. Pośrednio poprzez zadrzewienie wzdłuż rowu łączące się z zadrzewieniem przybrzeżnym, park połączony jest z naturalnym zbiornikiem wodnym - jeziorem. Las otaczający park poza zabudowaniami wsi wydziela niewielkie łąki i nieużytki, które wydają się należeć do parku, zwiększając jego walory krajobrazowo-przestrzenne. W parku naliczono 27 gatunków roślin drzewiastych, w tym: drzew liściastych - 20, krzewów liściastych- 7. Naliczono ok. 200 sztuk drzew o pierśnicy powyżej 30cm. Największe rozmiary osiągają dęby, powyżej 300cm, najgrubsze 450 i 500cm. Drzewa rosną w grupach, szpalerach i pojedynczo na łące parkowej. Olsza i wierzba tworzą zadrzewienie parowe wzdłuż rowu i stawu. Wiek drzew zróżnicowany, najstarsze dęby ocenia się na ok. 200 lat, młodsze ok. 100lat. Zarośla, podszyt i zadrzewienie przywodne wyrosłe samorzutnie w sposób naturalny, są w wieku ok. 40-45 lat. Stan zdrowotny drzew dobry, niewiele jest drzew chorych i usychających. Więcej z ubytkami i uszkodzeniami mechanicznymi - wymagają zabezpieczeń. Znaleziono dwa okazy drzew o cechach pomników przyrody: dąb szypułkowy o obwodzie pnia 450cm i dąb szypułkowy o obwodzie pnia 500cm. Analiza stopnia zachowania układu zabytkowego: Porównując aktualny stan w terenie przedstawiony na planie z mapą sztabową z końca XIX wieku stwierdza się, że zespół dworski wraz z parkiem zachował się w granicach dawnych być może założenia XVIII wiecznego. W ocenie zachowania układu brak odniesienia w dokumentach źródłowych , jednakże pośrednio można wnosić, że zachowało się dawne założenie ogrodowe, na które składają się drzewostan, łąka parkowa, niecka stawowa i rów (rzeczka Rudzianka). Zarośla i naturalne zadrzewienie z ostatniego okresu zacierają pierwotny układ, zasłaniając linie widokowe i otwarte przestrzenie. Nie zachowała się budowla w części środkowej parku, której przeznaczenia dokładnie nie ustalono. Zachowała się lodownia, lecz w stanie nie nadającym się do użytkowania. Nową budowlą niezwiązaną z parkiem jest magazyn paliw (dzisiaj w ruinie). Zachował się układ przestrzenny dziedzińca czytelny na mapie z końca XIX wieku i dwór w szacie zewnętrznej z czasu ostatniego remontu dokonanego po 1945 roku. Zmniejszony został drzewostan parku, wycięto wiele drzew imponujących rozmiarów o czym świadczą pozostałe pnie. Obecnie celowe wydaje się oparcie granic parku na drogach zewnętrznych, oddzielających park od przyległych lasów i na jeziorze, poszerzając w ten sposób perspektywę i walory użytkowe obiektu. Podobnie w obszar parku włączono nieczynny cmentarz przykościelny. Budynki gospodarcze dziedzińca użytkowane są zgodnie ze swoim przeznaczeniem - nie zostały radykalnie przebudowane lub zmodernizowane w stopniu zacierającym dawny wygląd. Park otoczony jest ochroną konserwatorską z uwagi na zachowany układ przestrzenny, cenny drzewostan i naturalne krajobrazowe otoczenie. Źródło: http://www.rudna.net.pl

Rudna Rauden pałac dwór nowa marchia gorzów Rudna Rauden pałac dwór nowa marchia gorzów Rudna Rauden pałac dwór nowa marchia gorzów Rudna Rauden pałac dwór nowa marchia gorzów Rudna Rauden pałac dwór nowa marchia gorzów Rudna Rauden pałac dwór nowa marchia gorzów Rudna Rauden pałac dwór nowa marchia gorzów Rudna Rauden pałac dwór nowa marchia gorzów Rudna Rauden pałac dwór nowa marchia gorzów Rudna Rauden pałac dwór nowa marchia gorzów Rudna Rauden pałac dwór nowa marchia gorzów Rudna Rauden pałac dwór nowa marchia gorzów


Pokaż widok na większej mapie