Powrót

pałac Sienno(Seefeld)

Sienno(Seefeld)

Dwór zlokalizowany jest pośrodku miejscowości, po północnej stronie lokalnej drogi pro­wadzącej do Radówka. Budynek wzniesiono na osi wschód-zachód, w linii zabudowy wiej­skiej, w układzie kalenicowym do drogi, w południowej części działki siedliskowej. Obiekt wygrodzony jest od frontu współczesnym, kamiennym ogrodzeniem.

Sienno to miejscowość o genezie średniowiecznej. Po raz pierwszy została wzmiankowa­na w 1317 roku jako własność biskupa lubuskiego, potwierdzona przez margrabiów bran­denburskich z dynastii askańskiej. Wieś pozostawała w posiadaniu biskupstwa do czasu re­formacji i sekularyzacji dóbr kościelnych. Wkrótce znalazła się w zarządzie domeny pań­stwowej w Lubuszu, a po 1718 roku domeny państwowej w Pamięcinie. Następnie, wraz z dobrami domeny pamięcińskiej, weszła w skład fideikomisu zarządzanego przez księcia Prus. Ordynacja istniała formalnie do 1945 roku. Majątek ziemski z ośrodkiem w Sien­nie był dzierżawiony na prawach dzierżawy wieczystej. Nie wykluczone, że dzierżawcą majątku był tutejszy sołtys lenny. Folwark w Siennie wymieniony został po raz pierwszy w 1809 roku. Być może właśnie sołtysa lennego należy łączyć z folwarkiem i następnie bu­dową dworu. Po 1945 roku majątek ziemski został znacjonalizowany. Majątek ziemski użytkował Za­kład Rolny Radów Lubuskiego Kombinatu Rolnego. W okresie powojennym w dworze mieściła się szkoła podstawowa wraz z mieszkaniem dyrektora. Następnie obiekt był wła­snością porucznika Onichimowskiego, a później Kazimierza Kowalewskiego. Obecnie nie­ruchomość stanowi również własność prywatną. Właścicielka obiektu wstrzymała na ra­zie prowadzone od 2002 roku prace remontowe, jednak w planach jest adaptacja obiektu do celów użytkowych.

Dwór wzniesiony został w stylu eklektycznym z elementami neogotyckimi pod koniec XIX wieku. Obiekt założony jest na palnie wydłużonego prostokąta. Forma obiektu jest pro­stopadłościenna, ujęta w narożach wielobocznymi wieżyczkami zwieńczonymi głowicami z ostrosłupowymi, blaszanymi hełmami. Dwór jest budowlą murowaną z kamienia i cegły, o pierwotnie nietynkowanych elewacjach. Budowla posadowiona jest na wysokiej partii cokołowej, jest podpiwniczona, parterowa z mezzonino, nakryta dachem dwuspadowym. Elewacja frontowa - południowa ukształtowana została jako ośmioosiowa, symetryczna, z dwuosiowym ryzalitem i schodkowym frontonem ujętym wielobocznymi wieżyczkami, zwieńczonymi głowicami z ostrosłupowymi, blaszanymi hełmami. Elewacja tylna - pół­nocna jest siedmioosiowa, niesymetryczna. W elewacji szczytowej wschodniej w centralnej osi, mieści się wejście ujęte dwoma pilastrami dźwigającymi belkowanie. W parterze ele­wacja jest trzyosiowa, powyżej czteroosiowa. Elewacja zachodnia została zakomponowana jako trzyosiowa, powyżej jako dwuosiowa. Elewacje szczytowe zwieńczone są schodkowym szczytem akcentowanym iglicą. Otwory okienne i drzwiowe zostały zamknięte odcinkiem łuku lub półkoliście. Na detal architektoniczny elewacji składa się gzyms cokołowy i koro­nujący oraz opaski okienne i drzwiowe. Wnętrze jest jedno- i półtraktowe i pomimo po­wojennych przekształceń zachował się czytelny układ przestrzenny. Wnętrza w wyniku po­wojennych remontów i modernizacji pozbawione zostały oryginalnego wystroju i wyposa­żenia. Również oryginalna stolarka okienna i drzwiowa nie zachowała się. W pomieszcze­niach piwnicznych znajdują się oryginalne odcinkowe sklepienia kolebkowe. W trakcie ostatniego remontu obiekt został ocieplony i opracowany strukturą. Budynko­wi nadano również nowego wyrazu kolorystycznego. Remont dworu rozpoczęto w 2002 roku. Wymieniono część konstrukcji więźby dachowej, pokrycie dachu, instalacje, tynki oraz posadzki. Budynek ocieplono styropianem, opraco­wano strukturą i nadano mu nowy, nienaturalny wyraz kolorystyczny.

Źródło: Małgorzata Szymańska-Dereń "Zamki, dwory i pałace województwa lubuskiego"

Sienno Seefeld pałac dwór nowa marchia gorzów Sienno Seefeld pałac dwór nowa marchia gorzów Sienno Seefeld pałac dwór nowa marchia gorzów Sienno Seefeld pałac dwór nowa marchia gorzów Sienno Seefeld pałac dwór nowa marchia gorzów Sienno Seefeld pałac dwór nowa marchia gorzów


Pokaż widok na większej mapie