Powrót

pałac chró¶cik

Chró¶cik(Neuendorf)

Dawna wie¶, obecnie czę¶ć Gorzowa, położona na wysoko¶ci 82 m n.p.m. na żyznych glebach Wysoczyzny Gorzowskiej. 6 km na zach, od centrum miasta. Wbrew niem. Neuendorf (nowa wie¶) ¶lady wskazuj± na istnienie osadnictwa co najmniej od połowy XII w. a więc w czasach panowania polskiego. Po raz pierwszy wie¶ została wymieniona w dokumencie Albrechta III z 22.05.1300 r. dla cystersów z Kołbacza w zwi±zku z nadaniem Mironic, ale w pełne posiadanie Chró¶cika klasztor wszedł dopiero w XV w. Wie¶ posiadała 32 rany ziemi. Pod r. 1470 zanotowano, iż z Chró¶cika pochodził burmistrz gorzowski, Cawel Einnahmen. Po sekularyzacji klasztoru w Mironicach 15.09.1539 r. wie¶ weszła w skład domeny państwowej. Ostatni opat Johan Kuehne został pierwszym luterańskim pastorem w Baczynie, ale na swoj± siedzibę wybrał Chró¶cik. Wszystkie służebno¶ci, ¶wiadczenia i daniny chłopów z Chró¶cika zostały jemu przypisane. Spadkobiercy pastora "z powodu jakich¶ przestępstw" utracili te przywileje. Dworek byłego opata, z ogrodami i winnicami, przeszedł w posiadanie rodziny zarz±dcy dóbr państwowych w Mironicach nazwiskiem Hanff. Natomiast kolejny pastor w Baczynie, Walenty Hanff, który też wolał rezydować w Chró¶ciku polecił parafianom z 4 wsi wybudować dom mieszkalny na cmentarzu. Po ¶mierci pastora dom zajęli jego spadkobiercy, a chłopi musieli wybudować now± plebanię w Baczymie. Sołtys w Chró¶ciku posiadał 6 łanów ziemi uprawnej, dochody i karczmy i prawo do hodowli owiec. Jednocze¶nie zobowi±zany był do hodowli macior i krów rozpłodowych. Z 7 chłopów, dwóch miało po 3 łany, pozostali po 4 łany. Zagrodnicy ziemi nie posiadali. Za użytkowanie ł±k gmina płaciła czynsz, najpierw do domeny państwowej w Mironicach, a następnie rodzinie von Schoenebeck. Za ł±ki w pobliżu Jenina płacono 30 szefli (15 korców) owsa. Wojna 30-letnia (1618-48) wyludniła Chró¶cik. Jeszcze w 1635 r. pustych było 5 zagród chłopskich, z których dwie elektor przekazał rodzinie Hanff jako dziedziczny maj±tek tytułem spłaty pożyczki, jak± zarz±dcy w Mironicach udzielili dominie w 1672 r. w wysoko¶ci 1800 talarów. Spłata długu następowała długo, skoro w 1714 r. wdowa Hanff jako zastaw dzierżyła sołectwo z 6 łarami. Spis z lat 1718-19 w¶ród chłopów odnotował takie słowiańskie nazwiska, jak Selchow, Troschke. W 1809 r. Chró¶cik posiadał 10 budynków i 159 mieszkańców w tym 9 komorników i 1 kowal. W 1861 r. wie¶ rozrosła się do 23 domów i 221 mieszkańców. Niewiele wiemy o pierwszym ko¶ciele. Obecny został zbudowany w stylu neogotyckim w 1871 r. Zawieszono tam dzwon z br±zu ufundowany w 1731 r. przez wdowę Hanff. Został on podczas I wojny ¶w. zabrany na cele militarne. W 1925 roku został on zast±piony dzwonem z 1738 r. przeniesionym z Różańska. Z dawnej ¶wi±tyni pozostała też póĽnobarokowa dzwonnica z XVIII w. 15.09.1912 r. wie¶ uzyskała połczenie kolejowe z Gorzowem i My¶liborzem. W 1925 r. Chró¶cik posiadał 460 mieszkańców. W 1933 r. gmina obejmowała 1465 ha ziemi i 485 ludzi. Zaraz po II wojnie ¶w. Chró¶cik był wsi± gromadzk± w gminie Bogdaniec. W latach 50-tych należał do gromady Wieprzyce. W 1958 r. liczył ponad 150 mieszkańców. W 1977 r. został przył±czony do Gorzowa Wlkp.

Chró¶cik(Neuendorf)pałac dwór nowa marchia gorzów Chró¶cik(Neuendorf)pałac dwór Chró¶cik(Neuendorf)pałac dwór Chró¶cik(Neuendorf)pałac dwór Chró¶cik(Neuendorf)pałac dwór Chró¶cik(Neuendorf)pałac dwór Chró¶cik(Neuendorf)pałac dwór Chró¶cik(Neuendorf)pałac dwór Chró¶cik(Neuendorf)pałac dwór Chró¶cik(Neuendorf)pałac dwór Chró¶cik(Neuendorf)pałac dwór


Pokaż widok na większej mapie